Conditions générales de vente

ALGEMENE VOORWAARDEN NATUROOF VOOR DE AANKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

1. ALGEMEEN

Al onze overeenkomsten en verbintenissen zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, ook die van onze medecontractanten, die door het uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarden van deze voorwaarden uitdrukkelijk verklaren van de hunne af te zien. Elke afwijking moet aan het afsluiten van het contract voorafgaan en schriftelijk vastgesteld worden. Door het feit zelf van de bestelling wordt de koper verondersteld deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zowel wat betreft levering van goederen als wat betreft levering van diensten. Behoudens expliciete afwijking hiervan in de bestelling wordt iedere levering waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn beschouwd als een koopovereenkomst en worden alle verplichtingen beschouwd als resultaatsverbintenissen.

3. OFFERTES

3.1 Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

3.2 De prijzen van de offerte zijn vast voor de termijn van 30 dagen vanaf de offertedatum, en excl. BTW tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn eveneens slechts bindend voor het geheel der offerte. Voor iedere bestelling of opdracht, die niet het geheel van de offerte omvat, kunnen prijsaanpassingen worden toegepast.

3.3 De posten aangeduid met V.H. (vermoedelijke hoeveelheid) zijn louter informatief. De werkelijke uitgevoerde hoeveelheden vastgesteld na de opmeting zullen worden aangerekend. Bij opmeting van verhardingen worden putdeksels en rollagen overmeten.

3.4 De contractprijzen kunnen jaarlijks aangepast worden aan de stijging van de levensduurte, in lijn met de gezondheidsindex.

4. LEVERING EN UITVOERING

4.1 De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

4.2 De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid tijdens het lossen en ook niet eenmaal de aflading is gebeurd. De koper zal de waren zo vlug mogelijk verwijderen en zal zo nodig de signalisatie aanbrengen om ongevallen te vermijden.

4.3 Alle klachten over geleverde materialen of uitgevoerde werken, voor zover het uiterlijk zichtbare gebreken betreft, moeten ten laatste binnen de 72 uur na levering of uitvoering aangetekend schriftelijk worden gemeld, op straf van verval van aansprakelijkheid van onzentwege. In geval wij in bepaalde gevallen aansprakelijk zouden zijn voor niet conforme leveringen, beschadigingen, dan dienen wij enkel de waren te vervangen en kunnen niet aangesproken worden voor enige schadevergoeding. Zichtbare gebreken zijn steeds gedekt door de aanvaarding van de levering. De toezending van een klacht ontslaat de koper niet de betalingsvoorwaarden na te komen. De te vervangen stukken worden onze eigendom.

4.4 De overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijn hebben enkel uitsluitend betrekking op de uitdrukkelijk en formeel beschreven werken, zoals aangeduid op de overeenkomst. Alle bijkomende of gewijzigde werken kunnen een nieuwe leveringstermijn met zich meebrengen. Deze leveringstermijnen worden bij benadering gegeven. Wanneer de leverings- en uitvoeringstermijn door overmacht overschreden wordt, heeft de koper niet het recht de bestelling in te trekken, de hoeveelheden te verminderen of aanspraak te maken op een schadevergoeding. Al overmacht worden beschouwd: bedrijfsstoringen, stakingen of uitsluitingen, overheidsingrijpen, hetzij in ons bedrijf, hetzij in dat van de leverancier, verkeersstoornissen te land en/of te water, hetzij tengevolge van arbeidsmoeilijkheden dan wel door weersomstandigheden en in het algemeen alle zodanige gebeurtenissen die het nakomen van onze verplichtingen dusdanig bemoeilijken, dat redelijkerwijze nakoming daarvan niet kan worden verlangd.

5. BETALINGSMODALITEITEN

5.1 Alle door ons geleverde of geplaatste materialen blijven onze eigendom, tot dat de koopprijs integraal is voldaan.

5.2 Door het niet betalen van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij naar goedvinden de uitvoering van lopende contracten opschorten of ze van rechtswege geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwen

5.3 Voor de werken in regie verstaan wij altijd dat de werkuren worden aangerekend vanaf het vertrek op onze koer tot de terugkomst verminderd met etenstijd en rusttijd. In geen geval worden uren afgetrokken voor werkonderbreking van welke aard deze ook is. Verplaatsingskosten worden afzonderlijk aangerekend, tenzij expliciet anders vermeld op de offerte.

5.4 De facturen zijn in hun geheel betaalbaar contant, netto en zonder korting – zelfs niet bij vervroegde betaling – behoudens uitdrukkelijk bevestigend andersluidend beding. Bij niet betaling op de vastgestelde vervaldag is van rechtswege een intrest van 12% per jaar verschuldigd vanaf de factuurdatum, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en dit in afwijking van art. 1146 B.W. Tevens zal het bedrag der factuur verhoogd worden met 15%, met een minimum van €50, bij wijze van conventioneel en forfaitair schadebeding wegens buitengerechtelijke kosten zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

5.5 Betaling van pakketten gebeurt contant of door middel van voorafbetaalde factuur. Elke bestelling die niet tijdig betaald wordt, wordt van rechtswege als ontbonden beschouwd in het nadeel van de klant en geeft aanleiding tot een schadevergoeding begroot op 10% van de waarde van de bestelling. De goederen worden geleverd op het gelijkvloers aan de voorzijde van de woning. Indien de klant enige wettelijke dan wel contractuele verplichting niet nakomt, kan NATUROOF BV vanaf de 10e dag na het verzenden van een ingebrekestelling waarop geen reactie werd ontvangen, eenzijdig overgaan tot de ontbinding van het contract, waarop deze recht heeft vanwege de in gebreke blijvende partij op betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% van het totale factuurbedrag, tenzij de werkelijk gedane uitgaven dit percentage overstijgen.

5.6 Bij annulatie van een bestelling dewelke kan aangetoond worden door mailverkeer en/of een bestelbon is 10% van het bestelde bedrag opeisbaar omwille van geleverde inspanningen om tot de bestelling te komen, alsook op stock name van materialen.

6. GARANTIE

6.1 Tenzij anders beschreven in de offerte, wordt er geen garantie gegeven op de beplanting. Voor offerten met uitdrukkelijke vermelding van garantie op de beplanting houdt deze het volgende in:

  • - Vervanging van de afgestorven planten gedurende het eerste groeiseizoen. Deze planten worden slechts vervangen bij normaal onderhoud, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van onkruidverdelgers.
  • - Vervanging van afgestorven planten ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden (langdurige droogteperiode, overvloedige regen, buitengewoon strenge vorst en slechte bodemkwaliteit) vallen buiten deze garantie, alsook vervanging van afgestorven planten ten gevolge van schade door derden en aantasting door insecten, slakken of rupsen.
  • - Garantie op de werking van het groendaksystemen, voor zover expliciet vermeld op de offerte, wordt enkel toegekend indien NATUROOF BV het onderhoud onafgebroken kan uitvoeren vanaf aanplanting en NATUROOF BV de aanleg van het groendak verzorgde.

6.2 Als garantie wordt alleen deze toegekend die voorgeschreven wordt door de fabrikant, namelijk productgarantie. In geen geval heeft de klant het recht schadevergoeding te eisen voor garantiegevallen, geleden verliezen van werk of prestaties. Kosten van demontage en montage zijn ten laste van de klant.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De aannemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verzakkingen van opritten en parkings, schade aan voetpaden, aan ondergrondse leidingen, breuken van kanalisaties, e.a. of voor instortingen van welke aard ook. Wanneer onze voertuigen ingevolge uitrijden van slijkringen of bevuilde werking, de straat bevuilen dient de opdrachtgever te zorgen dat de straat onmiddellijk opgekuist wordt om ongevallen te vermijden. De nodige signalisatie dient eveneens door de opdrachtgever geplaatst te worden. Om het even welke schade die de aannemer, een derde partij of de klant zouden oplopen n.a.v. het uitvoeren van de graafwerken (o.m ingevolge gebrekkige voorzorgsmaatregelen, verstrekte inlichtingen die verkeerd zijn, onvoldoende informatie m.b.t. ligging van de kabels, onnauwkeurige lokalisatie van ondergrondse installaties, …) zal – behoudens opzet of zware fout van de aannemer – ten laste zijn van de klant. Zonodig dient de klant zich in te lichten bij o.a. de diensten van telefoon, elektriciteit, gas, waterleiding en andere. Bij uitvoering dient de klant een duidelijk plan en/of ter plaatse een uitdrukkelijke aanduiding der onzichtbare en/of zichtbare leidingen, putten en dergelijke van welke aard deze ook mogen zijn, ter beschikking te stellen van elkeen die in de uitvoering betrokken is. Aldus worden aangeduide ondergrondse leidingen in regie blootgelegd. Bij niet aanduiding wordt er verondersteld dat de werken ongehinderd kunnen aangevat en uitgevoerd worden, op de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Deze bepalingen gelden zowel voor wat betreft werken op privé- als op openbaar terrein. Wanneer om een werf te bereiken, een uitweg op de eigendom van een gebuur moet gebruikt worden, dan moet de opdrachtgever ons alle inlichtingen zoals vermeld verschaffen. Alle eventuele schade die zou berokkend worden is ten laste van de opdrachtgever. Alles wat gevoelig is voor beschadigingen, toestellen, buizen e.d., dient voorzien te worden van bescherming alvorens wij kunnen starten met de werken. Zoniet wijzen wij elke verantwoording van schade af.

7.2 Indien er geen met foto's gedocumenteerde watertest wordt uitgevoerd waarvan NATUROOF BV schriftelijk op de hoogte wordt gebracht, kan nadien bij eventuele waterinfiltratie NATUROOF BV op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade.

7.3 De klant staat in voor de uitvoering van een stabiliteitsstudie van de reeds aanwezige of nieuwe te bouwen structuren waarop het groendak zal worden aangebracht. NATUROOF BV zal de klant met het oog op deze studie voorzien van alle nuttige informatie, inzonderheid het nominale gewicht van het bestelde groendak, op vraag van de klant. NATUROOF BV is niet aansprakelijk voor de waterdichting en wortelwerendheid van de aanwezige dakbedekking.

7.4 Gezien de toepassing van alle door ons geleverde bestrijdingsmiddelen, meststoffen of andere gevaarlijke of in bepaalde gevallen schadelijke producten geschiedt buiten ons toezicht kunnen bepaalde resultaten door ons niet gegarandeerd worden. Evenmin kan door ons enige aansprakelijkheid aanvaard worden voor ongevallen, schade, mislukking, die onrechtstreeks of rechtstreeks voortvloeien uit de verkoop of het gebruik van al dan niet door ons verkochte of ter beschikking gestelde producten, materialen of materieel

8. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

8.1 In geval van betwisting, ook in kortgeding, zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd